Konkurs na numery kwartalnika na rok 2017!

Narodowe Centrum Kultury ogłasza konkurs na stworzenie koncepcji części tematycznych kwartalnika „Kultura Współczesna”. Trzy numery zostaną opublikowane w roku 2017, jeden rozpocznie rok 2018.

Zapraszamy aktywnych akademików do nadsyłania zarysów koncepcji do 15 listopada na adres kwartalnik@nck.pl. Dotarcie zgłoszeń będziemy stopniowo potwierdzać, jednak jeśli po wysłaniu koncepcji nie otrzymają Państwo odpowiedzi zwrotnej w ciągu trzech dni roboczych – prosimy dzwonić pod numer redakcji.

Prosimy o przeczytanie regulaminu konkursu (poniżej) – znajdą w nim Państwo informacje o formacie zgłoszeń, terminach oraz inne, nie mniej istotne szczegóły. Przypominamy, że formularze niespełniające wytycznych określonych w regulaminie nie będą przyjmowane.

 

Regulamin konkursu na stworzenie koncepcji części tematycznych numerów kwartalnika „Kultura Współczesna” na rok 2017 i rok 2018.  

  

§ 1. Postanowienia ogólne 

  

1.         Organizatorem konkursu na stworzenie koncepcji części tematycznej jednego z trzech numerów kwartalnika „Kultura Współczesna” na rok 2017 oraz pierwszego numeru na rok 2018, zwanego dalej „Konkursem”, jest wydawca kwartalnika – Narodowe Centrum Kultury, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Płockiej 13, Warszawa (01-231), wpisane do rejestru instytucji kultury pod numerem RIK 71/2006, NIP: 525-235-83-53 (dalej „Organizator”). 

2.         Niniejszy Regulamin, dalej zwany „Regulaminem”, określa:  

a.       terminy organizacji Konkursu 

b.      warunki i zasady, na jakich odbywa się Konkurs, 

c.        prawa i obowiązki Organizatora

d.        prawa i obowiązki uczestników Konkursu.

3.         Nadzór nad prawidłowym i zgodnym z Regulaminem przebiegiem Konkursu i czynnościami związanymi z wyłanianiem zwycięzców, sprawować będzie Komisja Konkursowa, składająca się z członków Rady Redakcyjnej i Rady Naukowej kwartalnika, przedstawiciela Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego oraz członków Zespołu Redakcyjnego kwartalnika.

 

§ 2. Terminy Konkursu

 

1.        Konkurs rozpocznie się w dniu 15.10.2016 roku i trwać będzie do dnia 15.11.2015 roku do godziny 23:59, dalej zwany, łącznie, „Okresem trwania Konkursu”.

2.        Komisja Konkursowa będzie oceniała zgłoszenia w dniach 25 listopada-02.12.2015 roku. (Okres oceny prac konkursowych)

3.        Wyniki Konkursu będą ogłoszone dnia 06.12.2015 roku.

4.        Wyniki Konkursu ogłoszone będą na stronie internetowej Organizatora (www.nck.pl), kwartalnika „Kultura Współczesna” (www.kulturawspolczesna.pl), Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego (www.ptk.edu.pl) oraz poprzez wysłanie stosownej wiadomości e-mail do Laureatów Konkursu.

 

§ 3. Zasady i przebieg Konkursu, warunki uczestnictwa w Konkursie

 

1.    Zgłaszający, dalej zwany „Zgłaszającym”, koncepcję części tematycznej numeru kwartalnika „Kultura Współczesna”, dalej zwaną Koncepcją, musi posiadać co najmniej stopień doktora nauk humanistycznych (lub wyższy) oraz być aktywnym pracownikiem naukowym uczelni wyższej lub instytucji naukowej. Zgłaszający może przesłać własną koncepcję lub też koncepcję zespołu, który reprezentuje. W przypadku koncepcji zespołu wymóg, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, oprócz zgłaszającego winien spełniać co najmniej jeden z członków zespołu.

2.    Koncepcja zgłaszana do Konkursu powinna być zgodna z profilem tematycznym pisma (opisanym na stronie internetowej:http://kulturawspolczesna.pl/strona/o-kwartalniku).

3.    Zgłoszenie do Konkursu powinno zawierać:

a.       imię, nazwisko, stopień naukowy oraz afiliację Zgłaszającego (oraz, jeśli reprezentuje on zespół, każdego z jego członków);

b.      opis koncepcji, pozwalający na ocenę jej wartości merytorycznej;

c.       zakres poruszanej w planowanych tekstach tematyki,

d.      dopisek: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, w tym na opublikowanie imienia i nazwiska, na stronie www Organizatora”

przy czym całość zgłoszenia (informacje dotyczące punktów a-d) nie powinna przekraczać 5 tysięcy znaków ze spacjami.

Zgłoszenia niezgodne z powyższymi wytycznymi nie będą rozpatrywane.

 

4.     Maksymalna objętość tekstów, które mogą ukazać się na łamach jednego numeru kwartalnika w części tematycznej, nie powinna przekraczać sześciu arkuszy wydawniczych (240 tysięcy znaków ze spacjami).

5.     Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wysłanie zgłoszenia w formie wypełnionego Formularza, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu, w formacie .doc, .docx, .rtf lub .odt na adres mailowy kwartalnik@nck.pl w okresie trwania konkursu (§ 2, ust. 1) o formie opisanej w ust. 3 powyżej. Zgłoszenia wysłane w innej formie nie będą rozpatrywane.

6.     Zgłaszając swój udział w Konkursie Zgłaszający oświadcza, że:

a.       zapoznał się i akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu,

b.      przysługują mu, jak i wszystkim członkom reprezentowanego przez niego zespołu, autorskie prawa osobiste i majątkowe do koncepcji zgodnie 
z zasadami określonymi w § 7 Regulaminu oraz, że

c.       koncepcja nie była publikowana wcześniej w żadnej innej formie na forum publicznym.

7.     Każda koncepcja jest oceniana przez Komisję Konkursową zgodnie z zasadami i według kryteriów określonych w § 4 Regulaminu.

8.     Organizatorowi przysługuje prawo do odrzucenia koncepcji:

a.       co do których Komisja Konkursowa poweźmie uzasadnione podejrzenie, iż zawarte w niej treści mogą stanowić naruszenie praw autorskich lub innych praw osobistych osób trzecich,

b.      gdy Komisja Konkursowa uzna, że nie jest ona zgodna z profilem pisma

c.       niespełniających wymogów formalnych wskazanych w ust. 3 powyżej.

 

9.     Niedopuszczalne jest zgłoszenie do Konkursu koncepcji, które zawierają treści sprzeczne z prawem, uznawane powszechnie za naganne moralnie, obsceniczne, obraźliwe, wulgarne, sprzeczne z dobrymi obyczajami, sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, które mogą być odebrane jako społecznie naganne.

 

§ 4. Wyłanianie zwycięskich koncepcji

 

1.        Głównymi kryteriami oceny nadesłanych na Konkurs koncepcji  będą:

a.       oryginalność  koncepcji lub ujęcia tematu;

b.      zgodność z profilem kwartalnika „Kultura Współczesna”;

c.       waga tematu podejmowanego przez zespół w perspektywie aktualnych badań nad kulturą;

d.      dobór zagadnień poruszanych w ramach zaproponowanego tematu.

2.        Spośród Koncepcji nadesłanych przez Zgłaszających zostaną wybrane cztery najwyżej ocenione przez Komisję konkursową, których autorom powierzone zostanie przygotowanie części tematycznych poszczególnych numerów kwartalnika „Kultura Współczesna”.

3.        O wyborze koncepcji zadecyduje ilość punktów przyznanych przez Komisję Konkursową.

4.        Ze Zgłaszającymi/autorami czterech najwyżej ocenionych koncepcji, redakcja skontaktuje się w celu uzgodnienia szczegółów dalszych prac (terminów nadsyłania materiałów, itp.). Na podstawie tych uzgodnień zostanie ustalona kolejność ukazywania się kolejnych numerów zawierających część tematyczną

 

§ 5. Zasady postępowania

 

Redakcja kwartalnika „Kultura Współczesna” określi, w konsultacji z autorami wyłonionych w konkursie koncepcji, zasady i termin przekazania tekstów  do publikacji, których format musi być zgodny z regułami opisanymi na stronie internetowej pisma w zakładce „Dla autorów” (http://www.kulturawspolczesna.pl/strona/informacje-dla-autorow) . 

 

 

§ 6. Prawa autorskie

 

1.        Przystąpienie Zgłaszających do Konkursu i przesłanie stworzonej Koncepcji jest równoznaczne ze złożeniem przez nich oświadczenia, że przysługują im wszelkie 
i nieograniczone prawa autorskie do Koncepcji.

2.        W przypadku wystąpienia osób trzecich z jakimikolwiek roszczeniami powstałymi wskutek niezgodności powyższych oświadczeń ze stanem rzeczywistym, Zgłaszający zobowiązują się zwolnić Organizatora z wszelkich powstałych w ten sposób zobowiązań i zaspokoić we własnym zakresie roszczenia osób trzecich.

3.        Organizator zastrzega sobie prawo do niezakwalifikowania do Konkursu tych Koncepcji, co do których poweźmie uzasadnione podejrzenie, iż treści zawarte w niej są niesamodzielne oraz co do których będzie miał uzasadnione wątpliwości, czy prawa do tych treści przysługują zgłaszającemu się do udziału w Konkursie.

4.        Poprzez zgłoszenie pracy do Konkursu Zgłaszający oświadcza, że ponosi wszelką odpowiedzialność z tytułu zgłoszenia Koncepcji (utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) do Konkursu na zasadach określonych w Regulaminie.

5.        Organizator nie ponosi odpowiedzialności za spory wynikłe z tytułu praw autorskich, jak również za spory wynikłe z tytułu naruszenia dóbr osobistych; w szczególności 
w przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia praw osób trzecich do Koncepcji lub naruszenia dóbr osobistych, Zgłaszający pokryje wszelkie koszty związane z roszczeniami takich osób.

 

§ 7. Postępowanie reklamacyjne

 

1.        Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy zgłaszać do Organizatora w formie mailowej  na adres: kwartalnik@nck.pl  w terminie 7 dni od zakończenia konkursu to jest ogłoszenia jego wyników.

2.        Reklamacje zgłoszone po wskazanym powyżej terminie, nie będą rozpatrywane.

3.        Reklamacja powinna zawierać dane i dokładny adres reklamującego, jak również opis 
i przyczyny reklamacji. Reklamacje niezawierające tych informacji nie będą rozpatrywane. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania. 
O decyzji reklamujący zostanie powiadomiony mailowo. Decyzja Organizatora 
w sprawie reklamacji jest ostateczna.

 


§ 8. Postanowienia końcowe

 

1.        Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w siedzibie wydawcy kwartalnika „Kultura Współczesna” – Narodowym Centrum Kultury (ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa) oraz na stronach internetowych:www.nck.pl oraz www.kulturawspolczesna.pl.

2.        Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach promocyjnych dotyczących konkursu mają jedynie charakter informacyjny.

3.        W uzasadnionych przypadkach niniejszy Regulamin może być zmieniony przez Organizatora Konkursu.

4.        Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu i nie wyłonienia koncepcji bez podawania powodów.

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do Regulaminu konkursu na stworzenie koncepcji części tematycznych numerów kwartalnika „Kultura Współczesna” na rok 2017 i rok 2018 

 

 

Formularz zgłoszeniowy

1. Skład zespołu zgłaszającego koncepcję (imię, nazwisko, stopień naukowy, afiliacja)

 

2. Proponowany tytuł numeru

 

3. Słowa kluczowe (do 10 słów kluczowych)

 

4. Opis koncepcji, pozwalający na ocenę jej wartości merytorycznej (od 2 do 3 tys. znaków). Opis powinien zawierać stan badań nad planowaną do numeru tematyką, uzasadnienie wyboru tematu, proponowane tytuły artykułów, krótkie (do 300 znaków) opisy zawartości artykułów.

 

6. Bibliografia (do 10 pozycji)

 

5. Proponowani autorzy artykułów, którzy wyrazili zgodę na uczestnictwo w koncepcji (imię, nazwisko, afiliacja). Autorzy powinni reprezentować różne ośrodki naukowe (nie mniej niż trzy).

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, w tym na opublikowanie imienia i nazwiska, na stronie www Organizatora.

piątek, Październik 7, 2016
do góry