NR 2/1993 – Nieczego nam nie brakuje

Wersja elektroniczna numerów archiwalnych powstała w wyniku współpracy z Biblioteką Elbląską im. Cypriana Norwida (http://www.bibliotekaelblaska.pl/).

Spis artykułów

Recenzje i omówienia

 • Anna Zeidler-Janiszewska
  Estetyka jako współczesna "filozofia pierwsza"
  Wolfgang Welsch, Ästhetisches Denken, Reclam, Stuttgart 1991
 • Marek Kwiek
  Przeciw "prawodawcom"
  Zygmunt Bauman, Intimations of Postmodernity, Routledge, London and New York 1992
 • Roman Kubicki
  Postmodernistyczny etos świata
  Hans Küng, Projekt Weltethos, Piper, München - Zürich 1990
 • Bogdan Chełstowski
  Estetyka a kultura współczesna
  Luc Ferry, Homo Aestheticus, Grasset, Paris 1990

Strukturalizm - dekonstrukcjonizm - postmodernizm

 • Andrzej Szahaj
  Teksty na wolności (strukturalizm - poststrukturalizm - postmodernizm)
  Artykuł przedstawia różnice pomiędzy strukturalizmem, a poststrukturalizmem. Autor idealizuje te prądy myślowe i dla uproszczenia wywodu opisuje je jako spójne formacje myślowe. Porównanie strukturalizmu i poststrukturalizmu prowadzi Andrzeja Szahaja do wniosku, że "postrukturalizm pozostaje w okowach modernistycznego myślenia przynajmniej tak długo, jak proponuje pewną konsekwentną metodę działania (dekonstukcję)".
 • Anna Grzegorczyk
  O pewnych założeniach Greimasowskiego projektu semiotyki sztuki plastycznej
  Artykuł przedstawia semiotyczne aspekty sztuk wizualnych w koncepcji Greimasa i jego współpracowników: Courtésa, Flocha i Thurlemana. Kluczowe dla Greimasowskiego projektu semiotyki sztuk wizualnych są zdaniem autorki artykułu następujące tezy: zachodzi izomorfizm między planem formy wyrażenia i formy treści, elementarną jednostką formy treści jest sem, uniwersalny poziom znaczenia jest reprezentantem ogólnoludzkiej zdolności do generowania dyskursów kulturowych, podstawą naszego myślenia o świecie jest kwadrat semiotyczny.
 • Rodolphe Gasché
  Dekonstrukcja i krytyka literacka
  Artykuł omawia kilka koncepcji dekonstrukcji wyczytanych z dzieł Derridy i Lyotarda oraz ich inspiracje Husserlem i Merleau-Pontym. Autor artykułu zwraca uwagę na pewne nieporozumienia wokół dekonstrukcji oraz krytykuje podejcie do tejże prezentowane przez niektórych krytyków literackich.
 • Maria Gołębiewska
  Tekst jako kontekst: rozszerzenie uniwersum Derridiańskiego
  Artykuł przedstawia myśl Jacquesa Derridy. Próbuje pokazać główne wątki i podstawowe pojęcia w twórczości francuskiego filozofa. Zdaniem autorki artykułu czytelnik tekstów Derridy pozostanie ze swoimi pytaniami, ze swoją myślą i swoim wyborem.
 • Wojciech Józef Burszta
  Dystans i konwersacja. O dekonstrukcji teorii kultury
  Artykuł przedstawia inspiracje twórczością Jacquesa Derridy we współczesnej antropologii. Zdaniem autora "antropologia postmodernistyczna wyraża koniec iluzji o separacji słowa i świata stworzonego przez pisanie i utrwalonego przez język jako logos", za ideał poznawczy natomiast uznaje zachowanie unikatowości Innego.
 • Samuel Weber
  "Postmoderna" a "poststrukturalizm". Próba wytłumaczenia kontekstu
  Korzystając z twórczości Lyotarda, de Saussurea i Kanta autor arykułu stra się pokazać zależności pomiędzy postmodernizmem i poststrukturalizmem. Zdaniem Samuela Webera wspólną dla postmodernizmu i poststrukturalizmu ideą byłaby idea "tego co nie da się pomyśleć, o czym jednak zawsze coś się wie".

Dyskusja o Nowoczesności i Zagładzie Zygmunta Baumana

 • Zygmunt Bauman
  O nowoczesności TEJ Zagłady raz jeszcze
do góry