NR 3/1999

Wersja elektroniczna numerów archiwalnych powstała w wyniku współpracy z Biblioteką Elbląską im. Cypriana Norwida (http://www.bibliotekaelblaska.pl/).

Spis artykułów

Recenzje i omówienia

 • Grzegorz Dziamski
  Materiały z XIV Kongresu Estetycznego (Lubljana 1998)
  XIV International Congress of Aesthetics, Lubjana 1998, Aesthetics as Philosophy. Preceedings Part I, Preceedings Part II. "Filozofski Vestnik" 1992, nr 2
 • Marek Kwiek
  "Jakiegoż to adwersarza, jakiegoż wroga należy pokonać?"
  (Hegel-Nietzsche-Deleuze)
 • Anna Jamroziakowa
  Hegel i Ewa a filozoficzny jakobinizm Kojéve’a.
  Ewa Nowak-Juchacz Hegel Alexandre Kojéve’a, czyli o filozoficznym jakobinizmie, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii, Poznań 1999
 • Justyna Ryczek
  Estetyka moralnej codzienności.
  Jan P. Hudzik, Estetyka egzystencji. Szkice z pogranicza ponowczesnej etyki i estetyki. Wydawnictwo UMCS, Lublin 1998
 • Karol Zamojski
  Czuję się nie swój! (Od-głos Dylematów tożsamości Marka Kwieka)
 • Jacek Zydorowicz
  Uporczywość pamięci, czyli dziedzictwo nadrealności.
  Jolanta Dąbkowska-Zydroń, Kulturotwórcza rola surrealizmu, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1999
 • Jacek Zydorowicz
  Rewizja represji
  Jerzy Truszkowski, Sztuka krytyczna w Polsce cz. 1 Kwiek, Kulik, KwieKulik 1967-1998, Galeria Miejska Arsenał, Poznań 1999;Sztuka krytyczna w Polsce cz. 2. Poezja instytucji pozainstytucjonalnych, Instytut Sztuki Krytycznej Stowarzyszenia Artystów Sztuk Innych, Galeria Miejska Arsenał, Poznań 1999
 • Anna Zeidler-Janiszewska
  Jak oswoić nowe media?
  Tomasz Szkudlarek, Media, Szkic z filozofii i pedagogiki dystansu, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 1999, s. 149

Nowoczesne i ponowoczesne konteksty działania

 • Jan P. Hudzik
  Człowiek, kultura i polityka w warunkach nowoczesności (część 2)
  Jan P. Hudzik próbuje w tym artykule odpowiedzieć na dwa pytania: czy „sceniczne” zachowania człowieka współczesnego należą do pola badawczego filozofii polityki oraz czy namysł nad wolnościami i ograniczeniami moralnymi państwa demokratycznego można dziś sprowadzić do refleksji nad zagadnieniami związanymi z moralnym dyscyplinowaniem przez nie swoich obywateli?
 • Anna Leśniewska
  Aktualność Schopenhauera. O słabej podstawie moralności
  W omawianym artykule została przedstawiona nienormatywna etyka Schopenhauera oraz jej związki z projektem Zygmunta Baumana moralności bez etyki. Kategoria Schopenhauera Mitleid (współcierpienie, współodczuwanie) stanowiąca etyczną podstawę, może zdaniem autroki zostać wykorzystana do nowego spojrzenia na stanowisko Baumana oraz dla jego wzmocnienia.
 • Robert Zielnicki
  Od pasaży do parków rozrywki. Szkic o przeobrażeniach flâneuryzmu
  Robert Zielnicki porównuje postać XIX-wiecznego flâneura przechadzającego się po oświetlanych gazowymi lampami paryskich pasażach i klienta parku rozrywki Balboa w San Diego dostającego wydruk swego imienia i nazwiska zapisanego przy pomocy egipskich hieroglifów. Zdaniem autora przemiany, których obraz dają te dwie postacie, wypadają na niekorzyść tej drugiej, która magiczny teatr wyobraźni flâneura zamienił na wyreżyserowaną inscenizację pozbawioną czaru.

Nowe media w perspektywie filozoficzno-kulturoznawczej

 • Jos de Mul
  Rzeczywistość wirtualna - pomiędzy technologią, ontologią a sztuką
  Wykorzystując ontologiczną refleksję Marina Heideggera z Bycia i czasu, autor przedstawia ontologię rzeczywistości wirtualnej (VR). Sprzeciwia się tezie Baudillarda o zanikaniu realności w wyniku oddziaływania VR. Zdaniem Jose’a de Mul jest to raczej ujawnianie się realności innego typu. W ramach tej realności nowego rodzaju rozdzielone od czasów kultury greckiej sztuka i technologia mają szanse zjednoczyć się ponownie.
 • René Berger
  Od telewizji-żywicielki do telewizji-pierwotnej
  René Berger porównuje telewizję do kultu Bogiń Matek w społeczeństwach prehistorycznych. Struktura mitów znajduje jego zdaniem swój odpowiednik w strukturze telewizyjnej, która przejawia się w zrytualizowanych formach (np. reportaże, filmy, dzienniki, seriale) będących emanacjami Mocy medialno-mitologicznej. Autor zgadza się z hipotezą, że narodziła się „techniczna wyobraźnia”, która tworzy własne „techno-mity”.
 • Barbara Kita
  Pasaże transdyscyplinarne
  Barbara Kita wprowadza czytelnika w twórczość René Bergera. Przedstawia jego szerokie zainteresowania badawcze, próbuje objaśniać terminy przez niego używane, które często są neologizmami utworzonymi przez tego autora. Zdaniem autorki, René Berger dzięki humanistycznemu spojrzeniu na zjawiska związane z postępem technologicznym, odnajduje pierwotne pochodzenie rzeczy uchodzących za zupełnie nowe.
 • Agnieszka Gromkowska
  Tożsamość w cyber-przestrzeni - (re)konstrukcje i (re)prezentacje
  W tym artykule zostały przedstawione refleksje na temat: antyesencjalistyczego wpływu cyberprzestrzeni na tożsamość, przekształcenia ciała w obiekt społecznej konstrukcji, przemian w postrzeganiu tożsamość seksualnej i płciowej związanych z anonimowością internetowych relacji i demistyfikacją seksu, pozycji kobiety w cyber-rzeczywistości. Zdaniem autorki należy „zaakceptować cybr-życie jako formę praktyki społecznej, która uosabia – jak wi wszystkie poprzednie – marzenia i nadzieje człowieka, jego obsesyjne poszukiwanie ekscytacji i uczieczki od monotonii dnia codziennego”.

Z problemów sztuk plastycznych i architektury

 • Alicja Kępińska
  Dosięgnąć "niemożliwego"
  Alicja Kępińska opisuje w tym tekście konceptualizm. Konceptualizm, który dokonuje językowej redefinicji sztuki, który wprowadził język werbalny, tekst do sztuki, który rozszerzył zastosowania wcześniejszych środków wyrazu oraz przyczynił się do rozbudzenia krytycznej refleksji nad sztuką.
 • Olga Kowalenko
  Tradycje duchowości we współczesnej sztuce białoruskiej
  Zdaniem Olgi Kowalenko cechą charakterystyczną białoruskiej sztuki jest: wyostrzona wrażliwość na społeczną zapaść, która dotyka Białoruś oraz brak rozstrzygnięcia jaki jest zasięg duchowego i społecznego oddziaływania twórczości artystycznej na świat zewnętrzny. Autorka artykułu przedstawia twórczość białoruskich artystów, których dzieła pełne są katastroficznych i egzystencjalnych wątków.
 • Ernest Ženko
  László Moholy-Nagy - artysta nowoczesny i jego przestrzeń
  Artykuł przedstawia w jaki sposób László Moholy-Nagy rozumiał przestrzeń, w jaki sposób rozumienie to jest powiązane z koncepcjami przestrzeni w nowoczesnej fizyce oraz jak wpłynęło na dzieła sztuki artysty. Losy życia artysty, które także zostały opisane w tym tekście, stanowią ważny kontekst w którym prezentowane są poglądy i dokonania László Moholy-Nagy.
 • Piotr Winskowski
  Architektura jako środek społecznego przekazu
  Piotr Winskowski opisuje projekty muzealne z II poł. XX w., m. in. Info-Box znajdujące się w Berlinie, zaprojektowane przez Tilla Schneidera i Michaela Schumachera i Deutches Postmuseum znajdujące się we Frankfurcie nad Menem. Poprzez nowoczesne muzea zaciera się zdaniem autora artykułu granica pomiędzy sztuką, a rzeczywistością.
do góry