NR 4/1999

Wersja elektroniczna numerów archiwalnych powstała w wyniku współpracy z Biblioteką Elbląską im. Cypriana Norwida (http://www.bibliotekaelblaska.pl/).

Spis artykułów

Omówienia - Polemiki - Recenzje

 • Jacek Zydorowicz
  Punktowanie pejzaży kultury
  Wojciech J. Burszta, Waldemar Kuligowski, Dlaczego kościotrup nie wstaje. Ponowoczesne pejzaże kultury, Wydawnictwo SIC!, Warszawa 1999.
 • Kamilla Nielek
  Nawet Freud nie wyobrażał sobie
  Wojciech Chyla, Kultura audiowizualna, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1999, s. 190.
 • Krzysztof Moraczewski
  Postrzegalność aniołów. Na marginesie utopii Georgea Steinera
  George Steiner, Rzeczywiste obecności, przeł. O. Kubińska, Gdańsk 1997.
 • Teresa Kostyrko
  "Inni" w perspektywie wiedzy o kulturze artystycznej
  A. Szpociński, Inni wśród swoich, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 1999.
 • Roman Bromboszcz
  O rozumieniu rzeczy radykalizując rozumienia możliwość
  Norbert Leśniewski, O hermeneutyce radykalnej, Wydawnictwo IF UAM, Poznań 1999.
 • Piotr Dejneka
  Przestrzeń, filozofia i architektura
  Przestrzeń, filozofia i architektura, pod red. Ewy Rewers, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1999.
 • Urszula Kaczmarek
  Robota społecznie użyteczna
  Barbara Jedlewska, Animatorzy kultury wobec wyzwań edukacyjnych, Wyd. Nauk. UMCS, Lublin 1999, ss. 263.
 • Teresa Kostyrko
  Uwagi, czasem polemiczne, po lekturze książki Piotra Dahliga zatytułowanej: Tradycje muzyczne a ich przemiany. Między kulturą ludową, popularną i elitarną Polski międzywojennej
  Piotra Dahlig,Tradycje muzyczne a ich przemiany. Między kulturą ludową, popularną i elitarną Polski międzywojennej, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 1998.

Kulturowa funkcja mediów i jej uwarunkowania

 • Jakub Zajdel
  W poszukiwaniu modelu odbioru fikcji audiowizualnej?
  Autor rozważa sposób reagowania widza na wydarzenia dziejące się na ekranie. Wskazuje na problemy powtające w wyniku przyjęcia dychotomicznego podziału na racjonalną i emocjonalną sferę odczuwania. Wykorzystując badania Eddy Zemacha autor przedstawia model, który daje nadzieje na przezwyciężenie tych trudności.
 • Jolanta Dąbkowska-Zydroń
  Status dokumentacji we współczesnej komunikacji artystycznej
  Artykuł ten omawia zagadnienia związane z przemianami jakim podlegają dzieła sztuki pod wpływem gromadzenia i wystawiania jako eksponaty oraz tworzenia dokumentacji artystycznych przedsiewzięć. Autorka zastanawia się czy dokumentacja może przejmować rolę dzieła sztuki.
 • Andrzej Szpociński
  Pamięć zbiorowa a mass media
  Andrzej Szpociński analizuje w omawianym artykule siłę i sposób oddziaływania środków masowego przekazu (przede wszystkim telewizji) na pamięć zbiorową współczesnego społeczeństwa polskiego. Przedstawia też wpływ telewizji na sposób traktowania historii, posługuje się przy tym podziałem pamięci Nietzschego na antykwaryczną, monumentalną i historyczną.
 • Michał Juraszek
  Próba kulturoznawczej interpretacji koncepcji "estetyzmu" Henryka Elzenberga
  Artykuł ten omawia poglądy Henryka Elzenberga na wielką doniosłość i kulturalny aspekt sztuki na tle innych pól działalności człowieka. Zdaniem autora artykułu koncepcja estetyzmu Elzenberga jest funkcjonalnie podporządkowana zadaniom kulturowego doskonalenia się człowieka poprzez kontakt z ucieleśniającymi piękno/dobro dziełami sztuki.
do góry