NR 1/2015 - Polskie menu à la carte, albo pustoszejący plecak – Polskie menu à la carte, albo pustoszejący plecak

„Losy narodów zależą od ich sposobu odżywiania się” pisał z emfazą francuski prawnik, pisarz i epikurejczyk, Anthelme Brillat-Savarin. Nie ma oczywiście niczego rewolucyjnego w stwierdzeniu, że to, co się dzieje w kuchni, może być w znacznej mierze potraktowane jako odbicie tego, co się dzieje w całej kulturze – wielu antropologów, ze szczególnym uwzględnieniem strukturalistów, przeprowadziło błyskotliwe paralele między tymi porządkami. Myśl autora Fizjologii smaku można też jednak potraktować metaforycznie i powiedzieć, że rzeczywiście losy narodów zależą od ich sposobu odżywiania się, lecz pokarm, o którym teraz mówimy, to specyficzne treści kulturowe, konsumowane ku pokrzepieniu idei narodu.

(…) Rozważania o sukcesie kultury prowadzą nas do pytania o „kompleks polski”: czy wciąż targa nami świadomość zmarnowanych szans dziejowych i czy nadal nie potrafimy przestawić naszego widzenia polskości na inną ogniskową? Czy w ogóle staramy się zobaczyć Polskę taką, „jaką jest”? Jeśli tak, to jak ją obecnie widzimy? Jako spełnienie marzeń, wcielony w życie ideał czy jako rozczarowanie i klęskę? W obu przypadkach mielibyśmy do czynienia z fantazmatem (a właściwie z antyfantazmatem) odwołującym się do tradycji romantycznej. Dowodzić to może, że wciąż nie potrafimy spojrzeć na Polskę jako kraj „normalny”, taki jak inne, ani lepszy, ani gorszy, w którym „zwyczajnie wszędzie się mięsza złe do dobrego” (…). (…) Wpędzeni w „wężowisko” myślenia o Polsce nie takiej, jaka miała być, nie tak wspaniałej, pięknej i sprawiedliwej, skupiamy się na wskazywaniu winnych tego stanu rzeczy, podejrzewamy, że ktoś nam tę Polskę podmienił na gorszą, „strzelamy focha” i oświadczamy, że „zabieramy swoje zabawki i idziemy do domu”. Mało kto i mało kiedy wspomni na dziedzictwo Norwida („Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek”) i zechce uprzytomnić sobie, że Polska będzie dokładnie taka, jak sami ją sobie urządzimy, że nikt nam tej pięknej Polski nie da w prezencie, bo się nam to należy (np. za liczne dziejowe cierpienia). Dziejowa niedojrzałość Polaków wraca do nas jak bumerang.

- tak o nowym tomie kwartalnika piszą jego pomysłodawcy - profesorowie Tomasz Szlendak i Krzysztof Olechnicki z Uniersytetu Mikołaja Kopernika.

 

Numer trafi do dystrybucji w drugiej połowie kwietnia 2015.

Koncepcja numeru i redakcja naukowa

Tomasz Szlendak, Krzysztof Olechnicki

Recenzenci

Ich nazwiska zostaną podane w numerze 1/2016.

Spis artykułów

POLSKIE MENU MENU À LA CARTE

 • Tomasz Szlendak, Krzysztof Olechnicki
  Polskie menu à la carte, albo pustoszejący plecak
  Artykuł wychodzi od inspirowanej przez Anthony’ego D. Smitha metafory „gastronomicznej” koncepcji narodu. W jej myśl polska kultura nie może być postrzegana jako normatywnie spójna całość, silnie wewnętrznie powiązana, z depozytem niezmiennych wartości. Nasza kultura i nasza polska tożsamość jest raczej czymś w rodzaju menu podawanego gościom w restauracji, kartą dań, które na tę tożsamość się składają. Czym więc „żywi się” nasz naród i w jakim sensie ma to wpływ na jego losy? Z jakich ingrediencji sami układamy dziś polskość, naszą polską tożsamość tu, na miejscu, ale i tam, na obczyźnie? Czy i jak istnieją Polska i polska kultura w europejskim i światowym tyglu idei, estetyk, stylów i wartości? Czy mają one szansę stać się kulturą „eksportową” i pozytywnie „imperialną”?   ---   POLISH MENU À LA CARTE, OR A BACKPACK WHICH IS BEING EMPTIED The article recalls the “gastronimic” metaphor describing the concept of the nation, inspired by Anthony D. Smith. According to that metaphor, the Polish culture cannot be perceived as one body which is normatively coherent, tightly linked with the reservoir of unchangeable values. Our culture, and our Polish identity should rather be interpreted as a menu provided to the guests at a restaurant - it is a set of meals which, altogether, form that identity. What is the “food for thought” for our nation then? What impact does that cuisine have on its fate? What ingredients are being used by us to create our own Polish identity, here, and there, in the foreign lands? Do they, and if they do - how do they exist: Poland and Polish culture, in the European and global melting pot of ideas, aesthetics, styles and beliefs? Can these elements becomes an “export” culture which would be “imperial”, in a positive sense?

Polska z bliska

 • Roch Sulima
  Sprawa chłopska i polskie „przeklęte problemy”
  Artykuł jest próbą wstępnej konceptualizacji, obserwowanych w ostatnich latach, coraz bardziej wyrazistych odwołań do „społecznych wyobrażeń” wsi i chłopa, które stają się treścią kultury popularnej oraz polską wersją dyskursu postkolonialnego. Romantyczna idea ludowości „zaimpregnowała” na dwa stulecia krytyczny namysł nad kulturową tożsamością Polaków. Na przełomie XX i XXI wieku, a przede wszystkim od czasu polskiej transformacji po roku 1989, problem ludowości, wsi i chłopów polskich przechodzi już na dobre z logosfery, a więc literatury i publicystyki, gdzie został ukształtowany, do ikonosfery, zakorzenia się w kulturze popularnej i jej podstawowych mediach. Do tej pory nie zwracano uwagi na zasadniczą zmianę medium, w którym społeczne wyobrażenia wsi i chłopa nie tylko funkcjonują, ale są konstytuowane w zasadniczo nowych tworzywach semiotycznych, a przez to zmieniają pole oddziaływania, demokratyzują się, ulegają neutralizacji ich utarte wykładnie, ideologiczne, polityczne, obyczajowe, a nawet towarzyskie. Odchodzi wieś „bajecznie kolorowa”, zmityzowana, dochodzi natomiast do głosu „wieś zmilczana”, wieś wstydliwych rodowodów, pańszczyźnianych krzywd, ale też wieś jako lokalizacja „polskich kompleksów” i „przeklętych problemów”.  Wspomniane narracje „rozrachunkowe”, jak można sądzić, też stają się treściami „wynalezionymi” na użytek dyskursów kultury popularnej, artykułują się w jej retoryce i semiotycznych tworzywach.       ---   CASE OF PEASANTS, AND POLISH “DAMNED PROBLEMS” The article makes an attempt at initial conceptualization of the “social image” of village and the peasants, which are more and more pronounced just recently and which become a part of the pop culture and the post-colonial discourse. A romantic idea of the rural natives has been an impregnating agent for the critical thoughts on the Poles' cultural identity. On the verge of the 21st Century, especially starting from the post-1989 period, the issue of folk, village and Polish farmers is finally out of the logosphere – literature and the media, where it has been shaped. It is transferred to the sphere of iconic images, deeply rooted in the pop culture and its basic media. Up until now the substantial changes of the medium which was a carrier for the social image of village and the peasants have not been noticed. The image is being constructed mainly within the new semiotic creations, hence the field of impact is also different – the image in question is democratized, neutralized ideologically, politically, customarily or even socially. A wonderfully colorful rural area, which was mythologized is a thing of the past – the “silent” village of shameful heritage and feudal wounds is up on the surface. Village is also treated as a location of the “Polish insecurities” and “damned problems”. The “balancing” narratives mentioned above, as we may think, may also be a content which has been “invented” for the pop culture discourses, articulated in its rhetorical and semiotic creations.
 • Radosław Kossakowski
  „Kibole” wyklęci w poszukiwaniu autentyczności – próba rekonstrukcji polityki tożsamości polskich kibiców
  Tekst jest próbą rekonstrukcji głównych osi tożsamości ruchu kibicowskiego w Polsce. Autor wskazuje, że adekwatnym jest uznanie dążności kulturowych ruchu za specyficzną politykę tożsamości. Najbardziej zaangażowani fani tworzą rodzaj wspólnoty kulturowej, która osadza się na specyficznych tożsamościowych osiach. Wyznaczniki tej tożsamości to m.in. opozycyjny/antagonistyczny charakter, odwoływanie się do konserwatywnych i patriotycznych wartości, kultywowanie „hegemonicznemu maskulinizmowi”, dyskurs autentyczności i anty-establishmentowy, wręcz antysystemowy charakter ruchu.   ---   “DAMNED” FOOTBAL HOOLIGANS – LOOKING FOR AUTHENTICITY – RECONSTRUCTION OF IDENTITY POLICY OF THE POLISH SPORT SUPPORTERS The text makes an attempt at reconstructing the main directions undertaken by the football supporters identity in Poland. The author indicates that the cultural aims of the movement may be interpreted as a specific policy of identity. Fans who are most involved create a peculiar cultural community, founded on a specific axis of identity. The elements which define that identity include the oppositional/antagonistic profile, references made to patriotic and conservative values, praise of “hegemonic masculinity”, discourse of authenticity and anti-establishment, or even anti-system character of the movement.
 • Mirosław Pęczak
  „Patriotyzmy” polskiej muzyki popularnej
  Współtworzenie tożsamości zbiorowych przez kulturę popularną ma w Polsce całkiem bogatą tradycję. Przejawem tego zjawiska może być wykorzystywanie wątków patriotycznych w muzyce estradowej, czego liczne przykłady znajdujemy w piosenkach okresu PRL oraz w muzyce popularnej po 1989 r. Nakłada się na to fenomen nacjonalizmu subkulturowego, folkloryzacji kultury popularnej i tak zwanej kultury wysokiej oraz oficjalnej polityki historycznej. Szczególne znaczenie zdają się mieć w tym kontekście ostatnie obchody rocznic wybuchu Powstania Warszawskiego.   --- “PATRIOTISMS” OF THE POLISH POP MUSIC Co-creation of collective identities through the popular culture has quite a rich tradition in Poland. This phenomenon is reflected for example by usage of patriotic themes in the popular music. This is evidenced by numerous examples of the period between 1939 and 1989 and in the post-1989 pop music. Phenomena of subcultural nationalism, folk character of the pop culture and so called high culture, and official historical policy are an overlay to the above. Last anniversaries of the Warsaw Uprising and the related celebrations seem to have a significant meaning here.  
 • Zbigniew Izdebski
  Współcześni Polacy wobec seksualności. Purytanie czy hedoniści?
  CONTEMPORARY POLES AGAINST SEXUALITY. PURITANS OR HEDONISTS? The study presents the results of experience and opinion survey carried out in the group of Poles aged 18–49. The survey covered the issue of sexuality. As a result of a statistical analysis, attitudes towards the sexual activity have been determined. Four categories were created, classified as: passive, puritans, partners and hedonists. The partners and the passive turned out to be the largest groups quantitatively (25% and 27% respectively), the more extreme attitudes – the puritans and the hedonists – were not as common – 20 and 14% respectively.
 • Hanna Gajos
  Ład czy luz? Polacy uwłaszczeni na trendach i zagubieni w stylach
  Esej / An Essay - Orderly or casual? Polands owned by the trends and lost in style

Polska z oddali

 • Igor Kąkolewski
  Od polonische Wirtschaft do polskiej gospodarności? Konfiguracje i kontynuacje niemieckich stereotypów o Polakach od XVIII do początku XXI wieku
  Pod koniec XVIII w. zaczął kształtować się w Niemczech stereotyp „polnische Wirtschaft” asocjowany z bałaganem, chaosem i anarchią we wszystkich dziedzinach życia społecznego. Pozostał on do końca XX w. dominującym niemieckim heterostereotypem Polski wzmacnianym przez autostereotyp „niemieckiego” porządku, dokładności, pracowitości. Dwa pozytywne niemieckie stereotypy Polaków ukształtowane w 30. latach XIX w. „der edle Pole” (szlachetnego Polaka) i „die schöne Polin” (pięknej Polki) odgrywały w odbiorze Polaków w Niemczech rolę drugoplanową. Autor prezentuje ewolucję podstawowych niemieckich stereotypów dotyczących Polaków w ciągu ostatnich trzech stuleci, konfrontując je z aktualnymi badaniami ukazującymi coraz powszechniejszy pozytywny odbiór wschodniego sąsiada w Niemczech.   --- FROM POLNISCHE WIRTSCHAFT TO POLAND’S THRIFT? CONFIGURATIONS AND CONTINUATION OF THE GERMAN STEREOTYPES ON POLES – FROM 18TH TO THE BEGINNING OF THE 21TH CENTURY At the end of the 18th Century, the Germans have started to create a stereotype of „polnische Wirtschaft”, associated with mess, chaos and anarchy in all fields of social life. This was, until the end of the 20th Century, the dominant German heterostereotype of Poland, amplified by the autostereotype of German order, accuracy and hard work. Two positive German stereotypes on Poles, formed in the 1830’s – “der edle Pole” (the noble Pole) and „die schöne Polin” (the beautiful Polish woman) have been of secondary importance in the German perception of Poles. The author presents the process of evolution of the basic German stereotypes regarding Poland, throughout the last three centuries, confronting his conclusions with the current research, according to which the Germany’s eastern neighbour is perceived more and more positively.  
 • Mariusz Wołos
  Polska widziana z rosyjskiej oddali
  We współczesnej Rosji nie ma jednej perspektywy postrzegania Polski. Inaczej widzi nasz kraj moskiewski inteligent, inaczej mieszkaniec Syberii, a jeszcze inaczej Rosjanin z Kaliningradu. Polska nie jest najważniejszym krajem dla naszych wschodnich sąsiadów. Dla większości Rosjan posiada znaczenie trzeciorzędne. Trudno ją też zaliczyć do państw zamieszkiwanych przez „ortodoksyjnych” Słowian, bo Polacy nie są wyznawcami prawosławia, a ponadto starają się ze wszech miar akcentować przynależność do świata Zachodu, traktowanego przez wielu Rosjan w kategoriach konkurencji. W okresie kryzysu wokół aneksji Krymu i Ukrainy wzrastają w Rosji tendencje nacjonalistyczne i ksenofobiczne w postrzeganiu Polski. Oba narody mają dopiero przed sobą trud przebycia wyboistej drogi przełamania dzielących nas barier mentalnych, kulturowych, społecznych oraz historycznych.   -- POLAND SEEN FROM A RUSSIAN DISTANCE Image of Poland in contemporary Russia is multidimensional. Our country is seen differently by a member of Moscow-based “intelligentsia”, and by a resident of Siberia. A Russian citizen living in the Kaliningrad Oblast may have another perception of Poland. Poland is not the most important country for our Eastern neighbors, in fact for most of them it has a tertiary value. It is hard to call Poland a country which is being populated by “orthodox” Slavs, since the Poles are not protestant, what is more, they try to stress the fact that they belong in the Western  world, which is treated as a symptom of competition by many of the Russians. In the light of the Crimean and Ukrainian crises, nationalist and xenophobic tendencies directed towards Poland are being more and more pronounced. Both countries have a bumpy road ahead – which needs to be taken in order to go over the mental, cultural, social and historical barriers between them.
 • Jacek Tebinka
  Brytyjczycy i Polacy. Jak kształtował się obraz Polski w Wielkiej Brytanii od Churchilla do Camerona
  THE BRITS AND THE POLES. IMAGE OF POLAND IN THE UK – FROM CHURCHILL TO CAMERON The article presents historical transformation of the mutual British-Polish relations. The authors describe the events that had an impact on mutual perception of both nations, and indicate the points where the fate of the two nations crossed, describing the arising consequences of these events.
 • Thomas Anessi
  Płynna polskość. Obraz współczesnej Polski i Polaków w angielskich przekładach literatury polskiej
  Przejście Polski z „twardego” komunistycznego do „płynnego” kapitalistycznego ładu w 1989 położyło kres nie tylko dawnemu systemowi politycznemu, ale również sposobowi czytania kultury polskiej, który funkcjonował na Zachodzie od końca II wojny światowej. Stosując koncepcję Baumana jako punkt wyjścia, analizuję odbiór współczesnej literatury polskiej w angielskim przekładzie w XXI wieku. Obraz współczesnej Polski, który anglojęzyczni krytycy, tłumacze i wydawcy kreują jest nie tylko odzwierciedleniem zmian i sytuacji za Odrą, ale również produktem wpływu globalizacji i późnej nowoczesności.   LIQUID POLISHNESS. IMAGE OF CONTEMPORARY POLAND AND POLES IN THE ENGLISH TRANSLATIONS OF THE POLISH LITERATURE Not only did transition of Poland from a “rough” communist to a “fluid” capitalist order in 1989 eliminate the old political system, it also changed the way in which the Polish culture has been read in the West, as certain perceptions were valid starting from the World War II. Starting from the Bauman’s concept, the author analyses perception of the contemporary Polish literature translated into English language in the 21st Century. Not only is the image of contemporary Poland, created by the English- speaking critics, translators and publishers a reflection of change and situation beyond the Oder river, but it also may be interpreted as a product of globalisation and late modernity.  
 • Leszek Kuk
  Daleko czy blisko? Obraz Polski i Polaków we Włoszech. Uwarunkowania historyczne i współczesne, kierunki ewolucji.
  Polska i Włochy wspólnie należą świata zachodniej cywilizacji, ale różnice między nimi są bardzo znaczne. W stosunkach polsko-włoskich, podobnie jak we wzajemnym postrzeganiu obu krajów, od początku widoczna jest znaczna nierównowaga wynikająca z różnic ich społeczno-gospodarczych i politycznych potencjałów oraz odmienności dróg ich historycznego rozwoju. Ta niekorzystna dla Polski dysproporcja zaczyna się zmniejszać dopiero w naszych czasach pod wpływem szybkich postępów społeczno-gospodarczych, jakie czyni współczesna Polska. Jej obraz we Włoszech, generalnie korzystny, stale zmienia się na lepsze, co jest widoczne w położeniu stutysięcznej polskiej wspólnoty we Włoszech.   --- CLOSE OR FAR? IMAGE OF POLAND AND POLES IN ITALY. HISTORICAL PRECONDITIONS AND CONTEMPORARY EVOLUTION Poland and Italy both belong to the Western civilization, however, they differ to a large extent. Polish-Italian relations, similarly as the mutual perception of both countries, show a great lack of balance, stemming from socio-economic differences and different political potential, as well  as from the differences in the history and development of these. This disproportion, which is very unfavourable for Poland, is being diminished now, due to the fast socio-economic progress made by contemporary Poland. Its image in Italy is favourable, and it is getting better, which  may be seen in the position of the 100-thousand people large Polish diaspora in Italy.  
 • Antoni Kroch
  Dwa wieki antypatii polsko-czeskich
  Esej ten prezentuje dwa wieki relacji polsko-czeskich; uwzględnia liczne antagonizmy zachowane czy to w języku, czy to w mentalności przedstawicieli sąsiadujących narodów, punkty sporne, ale i wspólne elementy tożsamości. Autor, dzięki znakomitej znajomości Czech i – wcześniejszej – Czechosłowacji, nakreśla pasjonujący obraz Polski widzianej zza południowozachodniej granicy. --- TWO CENTURIES OF POLISH-CZECH ANTIPATHTY This essay presents two centuries of Polish-Czech relations, it takes numerous antagonisms into account, those maintained in language or mentality of the neighboring nations, along with the conflicting and shared elements of identities. The author, thanks to his knowledge of Czech Republic and Czechoslovakia, draws a passionate image of Poland, seen from beyond the South-Western border.  

Polska bliska z oddali

 • Tomasz Ferenc
  Polska, polonia, Polacy – niejednoznaczność opinii, uczuć i postaw wśród współczesnych artystów-emigrantów
  Artysta emigrant funkcjonuje w wielu różnorodnych społecznych wymiarach, jednym z nich są kontakty z Polską, Polonią i innymi Polakami. Jest to złożona siatka relacji cechująca się wysokim stopniem ambiwalencji. W artykule, bazując na kilkudziesięciu wywiadach biograficznych przeprowadzonych z polskimi twórcami mieszkającymi w Londynie, Berlinie, Paryżu i Nowym Jorku podjęto próbę ukazania wieloaspektowości tych relacji. Kontakty emigrantów z krajem pochodzenia i z polskimi instytucjami (np. ambasadami, Instytutami Kultury Polskiej, polonijnymi galeriami)  przybierają rozmaite formy, implikując różne stany emocjonalne. Zebrane narracje pokazuję zmienną amplitudę tych emocji oraz odmienność opinii i doświadczeń artystów emigrantów.   --- POLAND, POLISH MINORITY, POLES – NON-HOMOGENEOUS OPINIONS, FEELINGS AND STANCES AMONG THE CONTEMPORARY EMIGREE ARTISTS Emigree artists are functioning within many social dimensions, including contact with Poland, the Polish minority and the other Poles. This is a complex network of relationships, characterized with a high level of ambivalence. The present article, based on several biographical interviews with the Polish artists living in London, Paris and New York, summarizes an attempt to create a profile of multi-dimensional character of these relationships. Emigrants’ contacts with Poland and the Polish institutions (embassies, Polish culture institutes, Polish minority art galleries) have a variety of forms, implicating a variety of emotional states. The collected narratives present a changeable amplitude of these emotions, variability within the scope of opinions and experience gathered by the emigrants.  

Polska w Sieci

 • Edwin Bendyk
  Autarkiczny obywatel czy zagniewany konsument?
  Artykuł poświęcony jest różnorakim praktykom oporu związanym z bytnością Polaków w Sieci oraz wzrostowi świadomości jej użytkowników. Autor skupia się szczególnie na wydarzeniach związanych z protestami przeciw ACTA oraz innych działaniach będących wyrazem niezadowolenia „wirtualnych obywateli”. Teksty eksponuje anonimowość ruchów internetowych, wysoki poziom zdyscyplinowania uczestników protestów oraz wartości, z którymi identyfikują się ich przedstawiciele.   --- AUTARK CITIZEN OR ANGRY CUSTOMER? The article covers a variety of practices of resistance related to the way of being taken by the Poles in the Internet. The present work also covers the issue of increased awareness of the Internet users. The author focuses mostly on the ACTA-related protests and other activities that are an expression of discontent of the “Virtual Citizens”. The text exposes the anonymity of Internet movements, high level of discipline of the participants and the values which are pursued by the representatives of the groups of activists.  
 • Krzysztof Pietrowicz
  Ciemna materia i ciemna energia sieci. Nadzór, konsumpcja, bierność
  Głównym celem niniejszego tekstu jest próba argumentacji na rzecz dwóch tez. Pierwsza z nich brzmi następująco: Sieć zmienia Polaków w identyczny sposób, jak przedstawicieli innych usieciowionych nacji. Druga z kolei jest tak: kluczową funkcją Internetu wydaje się być socjalizacja do nadzoru, konsumpcji i bierności. Autor odwołując się do metafory „ciemnej materii i energii” oraz do historii badań nad Internetem próbuje pokazać, skąd bierze się problem z przyjęciem tych tez przez badaczy.   DARK MATTER AND DARK ENERGY OF THE NET. SUPERVISION, CONSUMPTION, PASSIVITY The main aim of the herein text is to provide arguments that support two hypotheses. The first one reads as follows: The Internet changes the Poles in a way which is the same as in case of any nation. The second is: the key function of the Internet seems to socialize the society to act in compliance with the following values: supervision, consumption and passivity. The author, referring to the metaphor of “dark matter and energy” and to the Internet research per se, tries to show where such hypothesis may pose problem for the researchers.  
 • Krzysztof Olechnicki
  W przestrzeni odszczepionych znaczeń. Internetowe subświaty jako dźwignia aktywności kulturowej
  Artykuł poddaje analizie wyniki jednego z modułów badań W jakim czasie kultury żyją Polacy? Nowy rytualizm i budowanie alternatywnych subświatów jako dominujące praktyki kulturowe, mających na celu diagnozę nowych wzorów aktywności kulturalnej Polaków, którzy mając do dyspozycji coraz mniej czasu, najchętniej dają się namówić na zestandaryzowaną kulturę iwentu/karnawału, ale wcale liczne są też osoby budujące alternatywne, kulturalne subświaty. Wstępna charakterystyka internetowych subświatów wskazuje na ich rolę integracyjną, potencjał transformacyjny, ważną rolę produkcji i dystrybucji wiedzy oraz na funkcje statusowe.   IN THE SPACE OF SEPARATED MEANINGS. INTERNET SUB-WORLDS – A FULCRUM FOR CULTURAL ACTIVITY The article analyses the results of one of the research modules, of the “In what period of culture the Poles live?” research. New ritualism and creation of alternative subworlds, are becoming the dominant cultural practices, aim of which is to diagnose the new cultural activity patterns pursued by the Poles, who have less and less time on their hands, and who usually follow standardized event/carnival culture. However, persons who are creating alternative, cultural sub-worlds are also present. Initial characteristics describing the internet sub-worlds shows their integration role, transformation potential and important role of production and distribution of knowledge and the status functions.  

Redakcja językowa i korekta

Anna Matysiak (redakcja językowa) Bartosz Raducha (korekta)

Tłumaczenie

Jacek Siminski
do góry