CFP 2017

W 2017 roku kolejne numery Kultury Współczesnej poświęcone będą czterem zagadnieniom wyłonionym w konkursie na najciekawsze koncepcje części tematycznych naszego kwartalnika. Numer 1/2017, nad którym prace zostały już zakończone i wkrótce ukaże się drukiem, poświęcony jest Kulturowym obliczom wojny. Motywem przewodnim numeru 2/2017 będzie Muzyka w kulturze. Kultura w muzyce. W numerze 3/2017 zajmiemy się tematem: Pamięć gestu. Reżimy ciała w Europie Środkowej i Wschodniej. Numer 4/2017 oddamy zagadnieniu: Typosfera. Krajobrazy typograficzne.

Zapraszamy autorów do czytania Kultury Współczesnej, udziału w kształtowaniu jej treści - po ogłoszeniu naboru tekstów do poszczególnych numerów w ramach Call for Papers, nadsyłaniu swoich propozycji tematycznych lub propozycji omówień książek.

Na propozycje tekstów (abstrakty wraz z bibliografią o objętości nieprzekraczającej 2500 znaków ze spacjami) czekamy pod adresem mailowym kwartalnik@nck.pl. Koncepcje zgłoszone zostaną ocenione przez redakcję oraz skonsultowane z zespołem przygotowujący numer (by uniknąć chociażby dwukrotnego podejmowania tego samego tematu w numerze). Po pozytywnej ocenie redakcyjnej ustalimy z poszczególnymi autorami termin nadesłania gotowego tekstu. O ostatecznym dopuszczeniu do druku decydować będzie ocena dwóch niezależnych recenzentów (double blind). Artykuły pozytywnie zaopiniowane zostaną umieszczone w części dodatkowej numeru.

Proponując napisanie omówienia prosimy o podanie pełnego tytułu książki, autora, miejsca i roku publikacji oraz wskazanie głównych tez zawartych w publikacji. Omówienia oceni redakcja, jednak zastrzegamy sobie prawo do skonsultowania ich z redaktorami tomu. Pragniemy zaznaczyć, że wysłanie propozycji artykułu lub tekstu do redakcji jest zarazem deklaracją autorską, że autor przyjmuje do wiadomości, że artykuł (lub omówienie) może zostać oceniony negatywnie. Redakcja przewiduje symboliczne honoraria dla autorów przyjętych do druku tekstów.

Wytyczne dotyczące formatowania tekstów, objętości oraz inne przydatne informacje można znaleźć na stronie pisma.

 

 

do góry